Revizie 2012 PetroBrazi - Reformare Catalitic RC2.

Revizie 2012 PetroBrazi - Reformare Catalitic RC2.

In cadrul Revizie 2012, Industrial Montaj a realizat :

- Reparatie 3 cuptori prin reparatie sau inlocuire de 350  tevi de radiatie.

- Reparatie Vaporizator

- Reparatie la economizer

- Reparatie la conducte de transfer

- Inlocuire traseu de conducte

- Proba hydraulica

Replica Watches